ศวพช. กับบทบาทใหม่ทางวิชาการ เปิดสอนวิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม (มนุษย์กับการพัฒนาชุมชน)

270861_2