ศวพช. ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนคลองลัดภาชี

240861_2