ศวพช. จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา พร้อมลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัยสยาม

100961_2 100961_3