ศวพช. ร่วมประชุมกับทีมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)

120961_2