ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเวทีเสริมศักยภาพและสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงาน บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย