7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8