ศวพช. นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 กับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อถอดบทเรียนเบื้องต้น