ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และตัวแทน 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลา ฯ ภาษีเจริญ เข้าร่วมเรียนรู้ระบบฐานข้อมูล สำหรับการดำเนินงานธนาคารเวลา