ชุมชนคลองลัดภาชี เสริมศักยภาพและทักษะให้ผู้นำเยาวชน