ศวพช…ร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนเขตภาษีเจริญ…นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ