ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กระจายความรู้และประสบการณ์สู่ 3 ชุมชนรอบวัดโคนอน