ศวพช.ขับ…ชุมชนเคลื่อน…ไม่หยุดยั้ง… หารือวางแผนพัฒนาธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ