เดินหน้า…พาตะลุย… ศวพช. ชวนคิด ชวนคุย เคลื่อนเวทีถอดบทเรียน ร่วมวางแผนกลยุทธ์ สู่กลไกรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่