ศวพช. ลงพื้นที่ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ สำรวจข้อมูลทักษะ…สิ่งดีมีในตัวผู้สูงวัยภาษีเจริญ