ศวพช. ลงพื้นที่ พูนบำเพ็ญ สำรวจข้อมูลผู้สูงวัยภาษีเจริญ