ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม ยกระดับ…ปรับความเข้มข้น จัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 พร้อมขับเคลื่อนธนาคารเวลา…สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน