ศวพช. ลงพื้นที่ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 และเขต 5 สำรวจข้อมูลทักษะ…สิ่งดีที่มีในตัวผู้สูงวัยภาษีเจริญ