…ยกระดับความเข้มแข็ง…อย่างต่อเนื่อง…สู่นโยบาย ธนาคารเวลาสำหรับทุกกุล่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ และสาขาชุมชนคลองลัดภาชี