บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยสยาม โดยศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีเวทีการประชุมระดมความคิดเพื่อ ปรึกษาหารือเรื่อง วัดกับบทบาทการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเขตภาษีเจริญ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสยาม

180956_5 ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญและดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
นำเสนอความเป็นมาของโครงการ
180956_6พระครูวรกิตติโสภณ เจ้าอาวาส
วัดนาคปรกนำสรุปผลการประชุม

 อาจารย์ ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนได้นิมนต์พระสงฆ์ทุกวัดในเขตภาษีเจริญเข้าร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี ลดปัญหาโรคเรื้อรังที่มากับกิจวัตรของพระสงฆ์ โดยมีเจ้าคณะเขตภาษีเจริญเป็นประธานการประชุม ครั้งนี้มีผู้แทนจากฝ่ายสงฆ์จำนวน 17 วัด และผู้แทนจากชุมชนในเขตภาษีเจริญจำนวน 7 ชุมชน เข้าร่วมระดมความคิดถึงปัญหาสุขภาวะในแต่ละแขวงซึ่งพบประเด็นปัญหาร่วมของทุกแขวง ที่จะทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ขาดการออกกำลังกาย และการขาดการดูแลพื้นที่ในวัดอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สุภาวะเพิ่มเติมได้

180956_2

180956_3

180956_4

พระสงฆ์และผู้แทนชุมชนร่วมระดมสมอง
เพื่อหาประเด็นพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

ผลของการพบปะพูดคุยในครั้งนี้ ผู้แทนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าปัญหาสุขภาพไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไป ทั้งที่เป็นพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของผู้ใกล้ชิด ดังนั้น ทุกคนสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์กับชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะในเขตภาษีเจริญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

 

180956_12