ศวพช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารความดี

130761_2