ศวพช. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะรอบชุมชน ทาสีเสาลานองค์พรหม ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน

220761_3