ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ขอแสดงความยิน ดี กับ ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 17 มีนาคม 2562

(254)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ…สวยในซอย 4 มีนาคม 2562

(191)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เริ่มต้นกิจกรรม “สวยในซอย” ครั้งที่ 1 17 กุมภาพันธ์ 2562

(174)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมเตรียมทัพ กิจกรรม Cleaning day ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 12 กุมภาพันธ์ 2562

(165)

ศวพช. ม.สยาม หนุนเสริมคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ในการสร้างแพทย์เพื่อสังคม 12 กุมภาพันธ์ 2562

(177)

ศวพช. ม.สยาม ถอดบทเรียนครูต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 11 กุมภาพันธ์ 2562

(166)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมงานเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 28 มกราคม 2562

(241)

ศวพช.ร่วมเวทีการวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศฯ 26 มกราคม 2562

(222)

ศวพช. ม.สยาม นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (มนุษย์กับการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่ชุมชนหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 23 มกราคม 2562

(217)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2562 14 มกราคม 2562

(197)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนเขตภาษีเจริญและเขตทวีวัฒนา 12 มกราคม 2562

(205)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสวยในซอย ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ้งฟ้า 36 13 ธันวาคม 2561

(196)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมเปิดฉากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เรื่อง “ธนาคารเวลา” 12 ธันวาคม 2561

(131)

ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ (พชข.) ประจำเดือนธันวาคม 2561 3 ธันวาคม 2561

(227)

ศวพช.ขับเคลื่อนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง อธิการบดีให้ความรู้เรื่องSDGs 5 พฤศจิกายน 2561

(182)

ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561

(222)

ศวพช. ม.สยาม แสดงความยินดีกับ ผอ.เขตภาษีเจริญ และหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเขต 26 ตุลาคม 2561

(208)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนแนวคิดธนาคารเวลา (Time Bank) กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อผลักด้นสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 25 ตุลาคม 2561

(204)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ครูต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนเลิศสุขสม กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเตย ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย (TMB) 17 ตุลาคม 2561

(155)

ศวพช. ร่วมประชุมกับคระกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือนตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561

(190)

ระดมหน่วยงานสร้างแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับการบูรณาการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 19 กันยายน 2561

(284)

ศวพช.ร่วมยินดีกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เนื่องในโอกาสที่ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ 14 กันยายน 2561

(286)

ศวพช. ร่วมประชุมกับทีมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) 12 กันยายน 2561

(219)

ศวพช. จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา พร้อมลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัยสยาม 10 กันยายน 2561

(284)

ศวพช. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 3 กันยายน 2561

(220)

ศวพช. กับบทบาทใหม่ทางวิชาการ เปิดสอนวิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม (มนุษย์กับการพัฒนาชุมชน) 27 สิงหาคม 2561

(186)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนคลองลัดภาชี 24 สิงหาคม 2561

(179)

ศวพช. ปลื้ม ผลงานดันสังคม ส่งมหาวิทยาลัยสยามเป็น green university 16 สิงหาคม 2561

(224)

ศวพช. ร่วมผนึกกำลัง หนุนเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุ 45 พื้นที่นำร่อง 14 สิงหาคม 2561

(192)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนทำดอกกุหลาบใบเตย ชุมชนเลิศสุขสม ต่อยอดความรู้สู่การเป็นครูพื้นที่สุขภาวะให้กับ นักศึกษา ม.ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2561

(168)