ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 2 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน การใช้เครื่องมือรับสมัครสมาชิกธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 21 กรกฎาคม 2563

(582)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนจันทรังษี 29 มิถุนายน 2563

(495)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 23 มิถุนายน 2563

(599)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สานต่อเจตนารมณ์การจัดการขยะ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 23 มิถุนายน 2563

(521)

ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม จัดกิจกรรมทำ Face shield ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 8 มิถุนายน 2563

(522)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเวทีเสริมศักยภาพและสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงาน บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 25 พฤษภาคม 2563

(549)

ศวพช. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาฯ ภาษีเจริญ หนุนเสริมกิจกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สู้ภัยโควิด… 30 เมษายน 2563

(543)

ศวพช. ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เครือข่ายปั้นเมือง ณ ชุมชนโชฎึก ชุมชนตลาดน้อย และชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10 มีนาคม 2563

(621)

ศวพช. ม.สยาม เดินหน้ากิจกรรมการปฐมนิเทศ และรับสมัครสมาชิก ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ชุมชนแรกของเขตภาษีเจริญ 10 มีนาคม 2563

(601)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(572)

ศวพช. หนุนเสริมการจัดเวทีประชาคม ชุมชนคลองลัดภาชี เดินหน้าธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 14 มกราคม 2563

(566)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมทีมงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ภาษีเจริญ ครั้งที่ 6 14 มกราคม 2563

(629)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนคลองลัดภาชี เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ 20 ธันวาคม 2562

(626)

ศวพช. นำเสนอการดำเนินโครงการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย แก่ พมจ.ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย 20 ธันวาคม 2562

(646)

7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ระดมพลังพัฒนาเครื่องมือ ให้สอดรับกับบริบทพื้นที่ 20 ธันวาคม 2562

(652)

ศวพช. ร่วมกับ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 เตรียมความพร้อม แกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(731)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตภาษีเจริญ ประจำเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562

(639)

ศวพช. ร่วมเวทีประชาคมชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 ยืนยันการจัดตั้งธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(564)

ศวพช. หนุนเสริมชาวชุมชนเลิศสุขสม จัดเวทีประชาคม ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สมาชิกชุมชนพร้อมใจเดินหน้า 19 ธันวาคม 2562

(598)

ศวพช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เขตภาษีเจริญ บูรณาการกับการขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(547)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนพูนบำเพ็ญ จัดเวทีประชาคม เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย 25 พฤศจิกายน 2562

(639)

ศวพช. และนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนฯ พร้อมภาคีร่วมขับเคลื่อนเวทีประชาคมธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 25 พฤศจิกายน 2562

(578)

ศวพช. นำนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ศึกษาบริบทชุมชน 14 พฤศจิกายน 2562

(686)

ศวพช. ม.สยาม ต้อนรับกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าหารือแนวทาง การทำความเข้าใจ เสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่สนใจ 14 พฤศจิกายน 2562

(587)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้า เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 พฤศจิกายน 2562

(575)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม รุกเดินหน้า …เตรียมการ…รองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ครั้งที่ 3 30 ตุลาคม 2562

(538)

ศวพช. ม.สยาม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ในจังหวัดภาคกลาง 30 ตุลาคม 2562

(519)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้าเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 18 กันยายน 2562

(508)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 เตรียมการร้องรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 4 กันยายน 2562

(542)

ศวพช. ม.สยาม พร้อมภาคี เดินทัพใหญ่ครั้งที่ 1 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” 19 สิงหาคม 2562

(535)